Detail aktuality

11. 4. 2023 ·Pavlína Červinková

Informace o Radě školy

N Na naší škole funguje Rada školy od 1.1.2006. Má šest členů (2 členové voleni zřizovatelem, 2 členové voleni z řad pedagogický pracovníků školy a 2 členové voleni z řad rodičů).

Rada školy je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zasedá 2 x ročně, nebo dle potřeby. Její povinnosti jsou obsažené v zákoně č. 561/2004 Sb., školského zákona (kompetence školské rady dle tohoto zákoníku najdete v příloze) a dále se zabývá podněty a návrhy zákonných zástupců žáků školy, ředitelky školy nebo zřizovatele školy tzn. obce.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů. V současné době má RŠ 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel (za obec Dvory), třetinu si volí zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do RŠ. Funkční období členů RŠ jsou 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání rady na vyzvání jejího předsedy.

 

FUNKCE A PRAVOMOCI RADY ŠKOLY

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů 

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

• projednává návrh rozpočtu pro následující rok

• vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství  a dalším orgánům státní správy

 

Současní členové školské rady (od roku 2023):

Za obec Dvory-Veleliby: Petra Vilímková

                                       Mgr. Pavlína Červinková, DiS.

Za školu: Božena Soukalová (učitelka MŠ)

                Mgr. Naďa Holická (učitelka ZŠ)

Z řad rodičů: Václava Vaňková (předseda RŠ, členy z řady rodičů) 

                     Kateřina Dočkalová (člen z řady rodičů)

                   

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@zsmsdvory.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.