Detail aktuality

4. 5. 2020 ·Božena Soukalová

Provozní řád školní jídelny

P Provozní řád Školní jídelny Dvory

                                           PROVOZNÍ  ŘÁD   školní  jídelny

                                        Základní škola a Mateřská škola Dvory

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 119
 • vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol…
 • vyhlášky. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

 

    Organizace provozu stravování

 

  1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.15  do  13.30 hodin.

      Jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky, kteří si odnášejí jídlo ve vlastních jídlonosičích,

      pro  obědy si chodí vchodem pro personál kuchyně.

       Výdej obědů: 11.15 -  11.30  hod.            cizí strávníci

                                11.30 -  12.00 hod.              děti MŠ

                                12.00 -  13.30 hod.              žáci ZŠ

     

   2. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách jídelny se chovají                     strávníci tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může           být  strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předšk.,základ. vzdělávání ze                          stravování  vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

 

   3. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci, doprovázející strávníky k výdejnímu místu).

 

   4. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem

        pedagogický pracovník, který vykonává dozor dle rozpisu, který je umístěn na malé

       nástěnce ve školní jídelně. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou,

        učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici

       provádějící úklid školní jídelny.

 

   5. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor.

      V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, případně                           zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

 

  6.   Vydané jídlo se konzumuje zásadně v prostorách jídelny, není dovoleno je vynášet ven.

        Nedojedené jídlo odnášejí strávníci spolu s použitým nádobím na určené místo.

 

 7.     Odhlášky a změny

Obědy si strávníci odhlašují  den  ředem. V případě, že strávník onemocní, oběd si může odhlásit telefonicky do 8.00 hod. ve škol. kuchyni. Onemocní-li a nestačí si oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci. Po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole (např. v době prázdnin), nelze vydávat stravu domů.

 

 

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.