Detail aktuality

21. 2. 2022 ·Pavlína Červinková

Zápis do 1. ročníku ZŠ

I

Informace k organizaci a průběhu zápisu

 

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy. Pro školní rok 2022/2023 je to 6. duben 2022 od 14.00 do 17.00 h. dle harmonogramu. Náhradní termín 13. dubna 2022 od 14.00 do 15.00h.

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově učebna č. I.

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: žádost o přijetí do prvního ročníku, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Žádost o přijetí do prvního ročníku, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku si mohou zákonní zástupci  vyzvednout v mateřské škole. Také je lze stáhnout na webových stránkách školy (v záložce Ke stažení).

 

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022., tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

1.6 Odklad školní docházky

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena 1třída s 1. ročníkem dle kapacity školy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

3. Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

- s místem trvalého pobytu obec Dvory, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

- děti, kterým byl povolen v minulém školním roce ředitelkou školy odklad povinné školní docházky

2. žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle kapacity školy:

- sourozenec ve škole v době zápisu

- podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším

 

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce a e-mailovou adresu,

- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.

 

V příloze naleznete Žádost o přijetí do 1. ročníku a Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ.

Přílohy

 • Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ.doc
 • Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ.docx
 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.