Detail aktuality

7. 5. 2020 ·Božena Soukalová

Zahájení provozu mateřské školy

7 7. 5. 2020

Zahájení provozu mateřské školy

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

 1. Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.30 do 16.00 hodin od pondělí 25. května 2020.

 1. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce tuto informaci uvede na čestném prohlášení.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je uloženo v příloze na webových stránkách školy. Zákonný zástupce si ho může předem připravit, vytisknout a vyplnit s aktuálním datumem 25. 5. 2020. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. V tomto případě je nutné si přinést vlastní psací potřebu. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby si vyzvedávali děti po obědě.

 1. Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.

 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.

 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.

 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají venku.

 • Příchod dětí do MŠ bude umožněn v čase od 6,30 do 7,45 hodin. Prosíme o dodržování času vzhledem k organizaci příchodu žáků do základní školy (7,45 – 8,00 hodin). Toto mimořádné opatření je nutné respektovat.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem paní učitelky důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.

 • Do MŠ děti nebudou nosit žádné hračky ani jiné předměty.

   

 1. Hygienická opatření

 • Větší část dne budou děti trávit venku v prostorách školní zahrady.

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 1. Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.


 


 

 1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 


 


 


 


 

 1. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.


 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím a do 18. 5. 2020 své dítě přihlásili k docházce do MŠ (telefonicky na čísle 325 531 387)


 


 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Čestné prohlášení naleznete v příloze.


 

Přílohy

 • Čestné prohlášení (1).pdf
 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.