Detail aktuality

19. 12. 2019 ·Pavlína Červinková

Vlastní hodnocení ZŠ Dvory

V

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ DVORY

 

Vypracovala: Mgr. Jarmila Blažková

 

1. STANOVENÍ CÍLŮ

 

1.1 Zásady a cíle vzdělávání

Vzdělávání je založeno na zásadách

- rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného státu EU ke vzdělání, zohledňování jednotlivých potřeb jednotlivce,

- vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity, důstojnosti všech účastníků vzdělávání,

- bezplatného základního a středního vzdělávání,

- svobodného šíření poznatků, které jsou v souladu s obecnými cíli vzdělání,

- zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a co nejširšího uplatnění moderních pedagogických přístupů a metod,

- hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených školským zákonem a ŠVP,

- možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělání.

-

1.2 Cíle základního vzdělávání

- osvojit si potřebné strategie učení a na jejich základě motivovat žáky k celoživotnímu učení,

- učit žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy,

- učit žáky účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí,

- učit žáky k ohleduplnosti a toleranci k odlišným kulturním a duševním hodnotám

- učit se poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je.

 

1.3 Cíle, které vyplývají z RVP ZV (Cíle základního vzdělávání)

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení,

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti,

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci,

 

1.4 Cíle, které si škola stanovila (ŠVP, Koncepci školy)

- chceme udržet spolu se zřizovatelem školu a její úroveň i při velmi nízkém počtu žáků, udělat vše k atraktivnosti naší školy a tím ke zvýšení počtů žáků,

- chceme i nadále učit žáky znalostem, které budou dobře uplatňovat v životě,

- zavádět do výuky efektivní metody,

- posilovat výuku cizích jazyků i mimo vyučování (kroužky),

- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologii. Vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu,

- chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kteří ve škole z různých důvodů selhávají,

- chceme podporovat u žáků individuální nadání pohybové, manuální i výtvarné,

- naše škola není sice bezbariérová, ale i přesto chceme pomáhat, pokud by to bylo možné, dětem s různými zdravotními potížemi,

- chceme podporovat mimoškolní aktivity.

Poznámka: Podrobněji rozepsáno ve ŠVP.

 

Kontakty

 •   +420 325 531 387
 •   zsdvory@seznam.cz
 •   www.zsmsdvory.cz
 •   IČ: 70989630

Adresa školy

 •   ZŠ a MŠ Dvory, p.o.
 •   Dvory 40
 •   288 02 Nymburk

Provozní hodiny

 •   Provoz ŠD
 •   6:30 – 7:45 hod.
 •   12:00 – 16:00 hod.
 •   Provoz MŠ
 •   6:30 – 16:00 hod.

ŠJ – vydávání obědů

 •   Cizí str.
 •   11:15 – 11:30 hod.
 •   
 •   11:30 – 12:00 hod.
 •   
 •   12:00 – 13:00 hod.